Ukončenie prvej etapy projektu - Revitalizácie hradiska na Molpíri

Napísané: štvrtok, 22. jún 2017

V rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHS a štátného rozpočtu SR sme v týchto mesiacoch ukončili prvú etapu revitalizácie hradiska Molpír.


hradisko clanokV rámci prvej etapy sa nám na základe získaného grantu podarilo vyčistiť hradisko od náletových drevín a kríkov v rozlohe približne 5 hektárov. Po vyčistení tejto plochy sa odkryli viditeľné terasy a línie valu druhého nádvoria. Veľkým prínosom bola pre nás možnosť v rámci grantu zrealizovať archeologický prieskum Airborne Laserscan, ktorý nám umožnil efektívnejšiu a kvalitnejšiu identifikáciu potenciálnych archeologických objektov. V rámci projektu sme zrealizovali taktiež geofyzikálny prieskum s cieľom identifikovať geofyzikálne prejavy archeologických objektov, najmä existenciu bývalých valov, ktoré oddeľovali od seba jednotlivé nádvoria hradiska. Výsledky oboch týchto meraní sme následne využili pri archeologickom výskume. Niektoré výstupy budú prezentované v informačných brožúrach alebo na informačných tabuliach počas prehliadky hradiska. Na základe týchto výsledkov sme mohli pristúpiť k archeologickému výskumu, ktorého cieľom bolo potvrdiť prítomnosť obranného valu a určiť jeho zloženie. V rámci týchto výskumov bolo vykonaných viacero sond, ktoré nepotvrdili prítomnosť múru na vale na prvom nádvorí, kde sa výskumom preukázalo, že obranný múr bol rozobraný. Taktiež sa nepotvrdila prítomnosť obranného múru na druhom vale, výskumom sa jednoznačne nepreukázalo, že na danom mieste bol obranný múr druhého nádvoria. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli obnoviť a prezentovať obranný múr akropoly (tretie nádvorie). Po zameraní a preskúmaní tejto plochy sondami sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom líniu obranného múru akropoly. Návštevníkom budeme prezentovať ukážku dobových obydlí obyvateľov hradiska, vytvorili sme podrobný informačný systém , na ktorom budú taktiež prezentované aktuálne výsledky výskumov. Pre lepšiu predstavu o hradisku sme pri vstupe v jeho predpolí pripravili ukážku 3D modelu hradiska na kamennom podstavci. Sme veľmi radi , že pre návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú, sme mohli už pri samotnom predpolí hradiska vybudovať menšie parkovisko, z ktorého je výstup priamo napojený na informačný systém hradiska. Celkovo môžeme konštatovať, že sa nám podarilo na základe získaných grantových prostriedkov dokončiť prvú etapu revitalizácie hradiska. Celkový projekt revitalizácie hradiska je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa je obnova a revitalizácia hradiska akropoly (tretie nádvorie).


Je nám ľúto, že aj napriek žiadostiam o prenájom tejto parcely tretieho nádvoria sa nám nepodarilo získať nájomnú zmluvu od SAV , ktorá je jej vlastníkom. Je to podstatná podmienka na zapojenie sa do programu na získanie grantu. Prosíme všetkých návštevníkov, aby túto skutočnosť zohľadnili . Viac informácií o projekte si môžete pozrieť aj na našej stránke www.oznasesmolenice.sk .
Touto cesto sa chceme osobitne poďakovať vedeniu obce Smolenice , ktorá prispela sumou 32 027 € , bez tohto finančného príspevku by sme sa nemohli zapojiť do programu na získanie grantu. Veríme, že tieto financie boli dobre investované a naša obec môže ponúknuť návštevníkom ďalší pekný zážitok.

hradisko fotogaleria