Súčasnosť hradiska Molpír

V súčasnosti je archeologická lokalita Molpír napriek jej významu značne zanedbaná. Takmer celá plocha hradiska je zarastená náletovými drevinami a kríkmi, čo spôsobilo zhoršený prístup k nej. V minulosti bolo možné voľne sa pohybovať po väčšine jej plochy, dnes sa dá prechádzať iba po náučnom chodníku, no i ten sa stále viac zužuje, pretože doň zasahujú kríky. V dôsledku viditeľného zanedbania Molpíra sa čoraz viac stretávame s ľahostajnosťou jeho návštevníkov. Takmer po celej trase náučného chodníka môžeme vidieť odpadky, ktoré tu zanechajú náhodní turisti. Návštevnosť národnej kultúrnej pamiatky tak za posledné roky rapídne klesá a ak nepríde k riešeniu tejto situácie, hrozí, že verejnosť záujem o hradisko na Molpíri stratí úplne.

Plocha hradiska, predovšetkým 1. a 2. nádvorie, v minulosti slúžilo ako pastvina pre dobytok. JRD Smolenice bolo v tom čase vlastníkom Molpíra, ktorý sa pravidelne vykosieval. Zlom nastal, keď Molpír prešiel do vlastníctva obce  a na vynosievanie a údržbu už neboli prostriedky.  Situáciu ešte zhoršilo, že ľudia stále menej prestávali chovať domáce zvieratá a hradisko sa prestávalo používať ako pasienok. Následkom týchto faktorov začalo zarastať náletovými drevinami, navyše pred niekoľkými rokmi prišlo na Molpíre k výsadbe čerešní a tak hradisko dospelo do dnešnej podoby.

Pozdĺž všetkých troch nádvorí hradiska sa tiahne náučný chodník s niekoľkými informačnými tabuľami. Jedna sa nachádza i na parkovisku pri kostole. V obci, ani na okolí však žiadne označenie, že sa v Smoleniciach nachádza tak významná pamiatka nenájdeme. Preto mnohí návštevníci Smoleníc hradisko ani nenavštívia, niektorých však odradí samotný pohľad na jeho neutešený stav. Informačné tabule nám síce podávajú isté informácie o hradisku, no na niektorých miestach len ťažko hľadáme to, na čo nás upozorňujú. Po prejdení 1. a 2. predhradia sa po zúženom chodníku v dôsledku rozrastajúcich sa náletových drevín dostaneme k bráne do centrálnej časti hradiska, ktorá je taktiež obrastená náletovými drevinami. Kultové miesto, na ktorom boli pred rokmi po rekonštrukcii jasne viditeľné obetištia a múr svätyne sa dnes voľným okom vôbec nedajú vidieť. Podobne je to i s cisternou, ktorá sa, tak ako kultové miesto, nachádza v centrálnej časti hradiska.